13 lat
doświadczenia

Akademia Sportu i Zabawy – Rekrutacja

15.11.2021

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od 15.11.2021 do 30.06.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU:

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 12 osób spełniających kryteria dostępu do projektu, tj. będące:

 • osobami w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego),
 • osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (powiat nakielski),
 • osobami, które nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023.

ZAKRES WSPARCIA:

W ramach projektu dla uczestników zaplanowano następujące wsparcie:

ZADANIE 1 – Wsparcie psychologiczne (realizowane w 2 grupach po 6 osób)

 • warsztaty grupowe – 10h.

ZADANIE 2 – Realizacja zajęć wzmacniających kompetencje kluczowe (realizowane w 2 grupach po 6 osób)

 • zajęcia edukacyjne – 20h;
 • zajęcia z robotyki – 20h;
 • zajęcia sportowe – 20h;
 • zajęcia z opiekunem klubu młodzieżowego – 30h.

ZADANIE 3 – Wyjazdy sportowe (realizowane w jednej, 12-osobowej grupie)

 • wyjazdy na basen – 5 wyjazdów,
 • wyjazd do parku trampolin – 1 wyjazd.

ZADANIE 4 – Wyjazdy edukacyjne (realizowane w jednej, 12-osobowej grupie)

Zaplanowaliśmy 2 wyjazdy edukacyjne, powiązane z tematyką poruszaną podczas zajęć stacjonarnych, a są to: Młyn Wiedzy w Toruniu oraz Silverado City. Uczestnikom zapewniony zostanie transport oraz obiad.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej dzieci i młodzieży z powiatu nakielskiego poprzez stworzenie Klubu Młodzieżowego w okresie realizacji projektu.

EFEKTY:

Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników produktu zaplanowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, tj.:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 12;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 12;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 7;
 • wskaźnik efektywności społecznej – 5 osób.

W rezultacie odbiorcami zaplanowanych działań z zakresu aktywizacji społecznej będzie 12 mieszkańców powiatu nakielskiego.

REKRUATACJA:

Nabór do projektu „Akademia sportu i zabawy” realizowany będzie w terminie 15.11.2021-14.01.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej są dostępne w biurze Projektu tj. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią oraz w formie elektronicznej do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • mailowo (w formie zeskanowano podpisanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy z uczestnikiem do biura trafi oryginał dokumentów) na adres biuro@jazdam.pl.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 14 stycznia 2022 r. (włącznie) formularza zgłoszeniowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W odniesieniu do osób nieletnich dokumenty rekrutacyjne każdorazowo składane i podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

Oświadczenie o statusie i kryteriach (2 oświadczenia) – POBIERZ, POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa wraz z formularzem danych uczestnika – POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

Oświadczenie uczestnika projektu – POBIERZ

Wartość dofinansowania z UE: 50 000,00 zł

Wartość projektu: 53 219,00 zł

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
ul. Staszica 18
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest w czwartki w godzinach 16:00 – 17:30.

Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach projektu Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.