13 lat
doświadczenia

„Czas na zmiany!”

01.12.2020

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 18 osób, które:

 • spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie miasta Inowrocław,
 • uczestniczą/uczestniczyły w maksymalnie 1 projekcie objętym grantem dofinansowanym ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław,
 • posiadają status osoby niepracującej na dzień przystąpienia do projektu.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżki społecznej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
  • warsztaty kreowania wizerunku.
 2. Ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • Doradztwo zawodowe,
  • Kursy i szkolenia specjalistyczne/zawodowe.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie LSR do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł.

REKRUTACJA:

Nabór do projektu „Czas na zmiany!” realizowany będzie w terminie 01.12.2020-31.01.2021 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 18 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 1. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 2. osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław,
 3. osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
 4. osobami, które uczestniczą/uczestniczyły w maksymalnie 1 projekcie objętym grantem dofinansowanym ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej są dostępne w biurze Projektu tj. ul. Solankowa 23, 88-100 Inowrocław oraz w formie elektronicznej do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • mailowo (w formie zeskanowano podpisanego dokumentu) na adres biuro@jazdam.pl.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 31 stycznia 2021 r. (włącznie) formularz rekrutacyjny. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

ul. Solankowa 23,
88-100 Inowrocław
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest we wtorki w godzinach 16:00 – 18:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.