13 lat
doświadczenia

„JaZDAMowy Klub Młodzieżowy w Inowrocławiu”

01.12.2020

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.07.2021 roku.

Zasady funkcjonowania klubu:

Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 6 miesięcy. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież, tj. w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja uczestników realizowana jest na obszarze miasta Inowrocław do 31 stycznia 2021 r. (włącznie). W przypadku niezgłoszenia się do projektu wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria dostępowe, planuje się uruchomienie naboru uzupełniającego.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze przy ul. Solankowej 23, 88-100 Inowrocław.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

  • osobiście w biurze projektu;
  • bądź, pocztą tradycyjną na adres Smerzyn 88, 89-210 Łabiszyn.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Kryteria rekrutacji:

Kryteria dostępowe (obligatoryjne):

  1. dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w wieku szkolnym tj. od 6/7 lat do 18 lat (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i nauki), osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;
  2. zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR;
  3. uczestnictwo w maksymalnie 1 projekcie objętym grantem dofinansowanym ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław;

Kryteria premiujące:

  1. Wielokrotność wykluczenia społecznego (np. korzystanie z GOPS, niepełnosprawność). Za każdą spełnioną przesłankę dla os. zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem -1pkt.

Punkty sumują się. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o udziale w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 31 stycznia 2021 r. (włącznie). Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacji. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W odniesieniu do osób nieletnich dokumenty rekrutacyjne każdorazowo składane i podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

ul. Solankowa 23,
88-100 Inowrocław
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest we wtorki w godzinach 16:00 – 18:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.