Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n
biuro@jazdam.pl

Klub Młodzieżowy „Poszukiwacze Przygód”

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od 15.11.2021 do 30.06.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt realizowany jest dla grupy 12 osób spełniających kryteria dostępu do projektu, tj. będące:

 • osobami w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego),
 • osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (powiat nakielski),
 • osobami, które nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023.

ZAKRES WSPARCIA:

W ramach przedmiotowego projektu grantowego realizowane są następujące formy wsparcia:

 1. ZADANIE 1
  • Wsparcie psychologiczne (realizowane w 2 grupach po 6 osób)
  • warsztaty grupowe – 10h.
 2. ZADANIE 2
  • realizacja zajęć wzmacniających kompetencje kluczowe (realizowane w 2 grupach po 6 osób)
  • zajęcia edukacyjne – 20h;
  • zajęcia z robotyki – 20h;
  • zajęcia ekologiczno-przyrodnicze – 20h;
  • zajęcia z opiekunem klubu młodzieżowego – 30h.
 3. ZADANIE 3
  • Akcja ekologiczna na terenie LSR (realizowana w jednej, 12-osobowej grupie), stanowiąca praktyczne podsumowanie realizowanych w ramach projektu zajęć ekologiczno-przyrodniczych.
 4. ZADANIE 4
  • Wyjazdy edukacyjne (realizowane w jednej, 12-osobowej grupie), powiązane z tematyką poruszaną podczas zajęć stacjonarnych. Miejsca wyjazdów to JuraPark w Solcu Kujawskim, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz Planetarium w Toruniu.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej dzieci i młodzieży z powiatu nakielskiego poprzez stworzenie Klubu Młodzieżowego w okresie realizacji projektu.

Wartość dofinansowania z UE: 50 000,00 zł

Wartość projektu: 53 328,00 zł

Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach projektu Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z realizowanych działań.