13 lat
doświadczenia

Klub Młodzieżowy „Razem lepiej!”

20.05.2021

Szkoła Jazdy JaZDAM od sierpnia 2020 r. realizuje projekt pn. „Razem lepiej!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 30.06.2021 r.

Beneficjantami projektu są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), zamieszkujące obszar powiatu mogileńskiego.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego realizowane są następujące formy wsparcia:

  • zajęcia wyrównawcze – na których młodzież powtarza i doskonali wiedzę z zajęć szkolnych;
  • zajęcia z kompetencji kluczowych – kształtujące kompetencje z zakresu wielojęzyczności (język angielski), oraz technologii i inżynierii poprzez zajęcia informatyczne z elementami robotyki;
  • zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego – podczas których uczestniczy poznają podstawowe zasady panujące w ruchu drogowym poprzez teorię oraz praktykę;
  • zajęcia z bezpieczeństwa w sieci – służące zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Internecie oraz internetowymi zasadami dobrego wychowania – netykietą;
  • zajęcia sportowe/taneczne – pozwalające uwolnić nadmiar energii, poprawić kondycję, a także uczyć istotnych wartości – krzewić ducha zdrowej rywalizacji, nakłaniać do współpracy z innymi, dawać poczucie wspólnoty w drużynie, czy zachęcać do systematyczności;
  • wsparcie psychologiczne – wzmacniające potencjał uczestników m.in. pod kątem świadomości, pewności siebie i posiadanych kompetencji i wiedzy, uczenia się;
  • wyjazdy na basen – służące rozwojowi sprawności fizycznej, wydolność organizmu oraz doskonaleniu techniki pływania;
  • wyjazdy edukacyjne z elementami integracji społecznej i wyjście integracyjne do kina – m.in. Młyn Wiedzy, Silverado City czy JuraPark. Wyjazdowe formy wsparcia rozpoczną się po poluzowaniu obostrzeń w maju i czerwcu.

Wartość projektu: 52 401,60 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 49 510,00 zł.

Środki rozdysponowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć.