13 lat
doświadczenia

Projekt „Mamy cel – uczymy się!”

24.08.2020

Szkoła Jazdy JaZDAM od marca tego roku realizuje własny projekt pn. „Mamy cel- uczymy się!” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 30.09.2020 r.

Beneficjantami projektu są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), zamieszkujące gminę miejską Inowrocław.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego realizowane są następujące formy wsparcia:

  • zajęcia edukacyjno-wyrównawcze,
  • wsparcie psychologiczne,
  • zajęcia z robotyki,
  • zajęcia z fotografii,
  • wyjazdy i wyjścia.

Wartość projektu: 53 000,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł.

Środki rozdysponowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć.