Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n
biuro@jazdam.pl

Rekrutacja do projektu „Lepiej z JaZDAM!”

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r. na obszarze LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „DWIE RZEKI”.

GRUPA DOCELOWA:

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 12 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 • osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osobami, które ukończyły 18 rok życia,
 • osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
 • osoby zamieszkujące na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (szczegółowy wykaz jednostek urbanistycznych w załączeniu pod ogłoszeniem),
 • osobami, które nie uczestniczą i nie uczestniczyły w innym projekcie realizowanym w ramach naborów 1/K/2019 i 1/GZ/2022 organizowanych przez Bydgoską Lokalną Grupę Działania „Dwie Rzeki”.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) oraz Indywidualnego Planu Działania (IPD) określających zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżki społecznej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • wsparcie animatora grupy,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej,
  • zajęcia społeczno- animacyjne z elementami socjoterapii,
  • wydarzenia kulturalne z elementami integracji społecznej.
 2. Ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty zawodowe,
  • kursy i szkolenia specjalistyczne/ zawodowe – związane z preferencjami i oczekiwaniami uczestników projektu.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 12 osób niepracujących w wieku od 18 roku życia, zamieszkujących na terenie LSR dzięki udziałowi w zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie realizacji projektu.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł

Wartość projektu: 157 951,78 zł

REKRUTACJA:

Nabór do projektu „Lepiej z JaZDAM!” realizowany będzie w terminie 01.03.2023 – 30.03.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej są dostępne w biurze Projektu tj. w siedzibie Szkoły Jazdy JaZDAM oraz w formie elektronicznej do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • mailowo (w formie zeskanowano podpisanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy z uczestnikiem do biura trafi oryginał dokumentów) na adres biuro@jazdam.pl.

Grantobiorca oferuje też wsparcie w dostarczaniu formularzy, nawet poprzez osobiste odwiedzenie zainteresowanych.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 30 marca 2023 r. (włącznie) formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

Oświadczenie uczestnika projektu – POBIERZ

Zakres danych osobowych uczestnika projektu – POBIERZ

Wykaz jednostek urbanistycznych – POBIERZ

Regulamin projektu – POBIERZ

BIURO PROJEKTU:

Szkoła Jazdy JaZDAM
ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 19:00 oraz w piątki w godzinach 10:00 – 15:00.

Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach „Projektu grantowego Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.