Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

Trwa projekt „JaZDAMowy rozwój zawodowy mieszkańców powiatu nakielskiego”

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt realizowany jest dla grupy 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będących:

 • osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (powiat nakielski),
 • osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
 • osobami, które nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023,
 • osobami pełnoletnimi, a więc takimi, które ukończyły 18 rok życia.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane jest w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżki społecznej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej.
 2. Ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • doradztwo zawodowe,
  • kursy i szkolenia – związane z preferencjami i oczekiwaniami uczestników projektu.

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 15 osób niepracujących w wieku od 18 roku życia, zamieszkujących na terenie LSR dzięki udziałowi w zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie realizacji projektu.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł

Wartość projektu: 157 938,10 zł

Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach projektu Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z realizowanych działań.