Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n
biuro@jazdam.pl

Trwa projekt „Lepiej z JaZDAM!”

O PROJEKCIE:

Projekt „Lepiej z JaZDAM!” realizowany jest w okresie od 01.03.2023 do 31.08.2023 na obszarze LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które:

 • ukończyły 18 rok życia,
 • mieszkają na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”,
 • nie uczestniczą i nie uczestniczyły w innym projekcie realizowanym w ramach naborów 1/K/2019 i 1/GZ/2022 organizowanych przez Bydgoską Lokalną Grupę Działania „Dwie Rzeki”,
 • posiadają status osoby niepracującej na dzień przystąpienia do projektu.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane jest w oparciu o opracowane indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualne Ścieżki Reintegracji (IŚR) oraz Indywidualne Plany Działania (IPD), określające zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. ścieżki społecznej, w ramach której realizowane są następujące instrumenty aktywnej integracji: 
  • wsparcie animatora grupy,
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej,
  • zajęcia społeczno- animacyjne z elementami socjoterapii,
  • wydarzenia kulturalne z elementami integracji społecznej.
 2. ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty zawodowe,
  • kursy i szkolenia – związane z preferencjami i oczekiwaniami uczestników projektu.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 12 osób niepracujących w wieku od 18 roku życia, zamieszkujących na terenie LSR dzięki udziałowi w zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie realizacji projektu.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł

Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach „Projektu grantowego Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z realizowanych działań.