13 lat
doświadczenia

„Młodzieżowy klub rozwojowy”

15.03.2022

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost wiedzy i zainteresowań u 15 osób- dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 6 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego obszar miasta Inowrocław do 30.06.2022 r.

ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU:

Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 3 miesiące. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież, tj. w godzinach popołudniowych i w weekendy.

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja uczestników realizowana jest na obszarze miasta Inowrocław do 31 marca 2022 r. (włącznie). W przypadku niezgłoszenia się do projektu wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria dostępowe, planuje się uruchomienie naboru uzupełniającego.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze  przy ul. Solankowej 23, 88-100 Inowrocław. Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • bądź, pocztą tradycyjną na adres Solankowa 23, 88-100 Inowrocław.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

KRYTERIA REKRUTACJI:

Kryteria dostępowe (obligatoryjne):

 1. Dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w wieku szkolnym tj. od 6/7 lat do 18 lat (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i nauki), osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;
 2. Zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR tj. Miasto Inowrocław;
 3. Uczestnictwo w maksymalnie 2 projektach objętych grantem w ramach naboru 1/G/2021/Ino ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Kryteria premiujące:

 1. Wielokrotność wykluczenia społecznego (np. korzystanie z MOPS, niepełnosprawność). Za każdą spełnioną przesłankę dla os. zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem – 1pkt.

Punkty sumują się. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o udziale w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 31 marca 2022 r. (włącznie). Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacji. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W odniesieniu do osób nieletnich dokumenty rekrutacyjne każdorazowo składane i podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

ZAJĘCIA W RAMACH KLUBU:

 • Wsparcie pedagogiczne,
 • Zajęcia edukacyjne,
 • Zajęcia artystyczne,
 • Zajęcia z robotyki,
 • Wyjścia integracyjne,
 • Wyjazd edukacyjny,
 • Biwak.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

Oświadczenie uczestnika projektu – POBIERZ

Regulamin projektu – POBIERZ

Regulamin rekrutacji – POBIERZ

Umowa z uczestnikiem – POBIERZ

BIURO PROJEKTU:

ul. Solankowa 23,
88-100 Inowrocław
nr tel.: 519 361 271
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest we wtorki w godzinach 14:00 – 15:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.