13 lat
doświadczenia

Razem Lepiej!

Szkoła Jazdy JaZdam, w ramach naboru 1/G/2019 Stowarzyszenia Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”, realizuje projekt pt. „Razem lepiej!”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność / Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR / Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 15 osób – dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR.

Uczestnikom oferujemy:

  • wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, rozwój talentów i zainteresowań;
  • warsztaty z minimum dwóch, wybranych kompetencji kluczowych;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • minimum raz w miesiącu wyjście do placówki kulturalnej (np. muzeum, kino) lub wycieczki (np. Żywe Muzeum Piernika w Toruniu).

Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

Termin realizacji:

01.07.2019 r. – 31.01.2020 r.

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego. z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy ul. Śląska 7, 85-235 Bydgoszcz.

Wartość projektu: 54 115,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł.