13 lat
doświadczenia

Projekt „Mamy cel – uczymy się!”

Szkoła Jazdy JaZDAM od marca tego roku realizuje własny projekt pn. „Mamy cel- uczymy się!” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 30.09.2020 r.

Beneficjantami projektu są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), zamieszkujące gminę miejską Inowrocław.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego realizowane są następujące formy wsparcia:

 • zajęcia edukacyjno-wyrównawcze,
 • wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z robotyki,
 • zajęcia z fotografii,
 • wyjazdy i wyjścia.

Wartość projektu: 53 000,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł.

Środki rozdysponowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć.

Razem lepiej! – REKRUTACJA do projektu

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa sytuacji młodzieży z powiatu mogileńskiego poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.03.2021 r.

Zasady funkcjonowania klubu:

Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 6 miesięcy. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież, tj. w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja uczestników realizowana jest na obszarze powiatu mogileńskiego do 20 września 2020 r. (włącznie). W przypadku niezgłoszenia się do projektu wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria dostępowe, planuje się uruchomienie naboru uzupełniającego.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze ZHP Hufiec Mogilno, przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w miejscowości Mogilno.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • bądź, pocztą tradycyjną na adres Smerzyn 88, 89-210 Łabiszyn.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Kryteria rekrutacji:

Kryteria dostępowe (obligatoryjne):

 1. dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w wieku szkolnym tj. od 6/7 lat do 18 lat (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i nauki), osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz numeru PESEL uczestnika),
 2. zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),
 3. spełnienie kryteriów bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności / legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) – w przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymaga się orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji.
 4. przekazanie przez uczestnika danych, o których mowa w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia EFS (na wzorze udostępnionym przez LGD, stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy o powierzenie grantu).
 5. uczestnik projektu nie jest/nie był już uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego do roku 2023 (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Kryteria premiujące:

 1. Wielokrotność wykluczenia społecznego (np. korzystanie z GOPS, niepełnosprawność). Za każdą spełnioną przesłankę dla os. zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem -1pkt.

Punkty sumują się. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o udziale w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 20 września 2020 r. (włącznie). Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacji oraz oświadczeniem dotyczącym przynależności do grupy docelowej projektu i oświadczeniem uczestnika projektu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W odniesieniu do osób nieletnich dokumenty rekrutacyjne każdorazowo składane i podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

ZHP. Hufiec Mogilno,
ul. Tadeusza Kościuszki 5
88-300 Mogilno
nr tel.: 606 255 010
adres e-mail: dolata@jazdam.pl
Biuro czynne jest w każdy poniedziałek od 18:00 – 20:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.