Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

Mamy cel – uczymy się

Projekt “Mamy cel – uczymy się!”

Szkoła Jazdy JaZDAM od marca tego roku realizuje własny projekt pn. „Mamy cel- uczymy się!” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie

Czytaj więcej

Razem lepiej! – REKRUTACJA do projektu

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa sytuacji młodzieży z powiatu mogileńskiego poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.03.2021 r. Zasady funkcjonowania klubu: Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 6 miesięcy. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci

Czytaj więcej