Klub Młodzieżowy „Razem lepiej!”

Szkoła Jazdy JaZDAM od sierpnia 2020 r. realizuje projekt pn. „Razem lepiej!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR

Czytaj więcej