13 lat
doświadczenia

Rekrutacja do projektu „Lepiej z JaZDAM!”

O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2021 do 31.05.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

GRUPA DOCELOWA:

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 • osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (powiat nakielski),
 • osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
 • osobami, które nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023,
 • osobami pełnoletnimi, a więc takimi, które ukończyły 18 rok życia.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżki społecznej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej.
 2. Ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • doradztwo zawodowe,
  • kursy i szkolenia – związane z preferencjami i oczekiwaniami uczestników projektu.

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 15 osób niepracujących w wieku od 18 roku życia, zamieszkujących na terenie LSR dzięki udziałowi w zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie realizacji projektu.

EFEKTY:

Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników produktu zaplanowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, tj.:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 15;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 11;
 • wskaźnik efektywności społecznej – 6 osób;
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 4 osoby.

W rezultacie odbiorcami zaplanowanych działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej będzie 15 mieszkańców powiatu nakielskiego.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł.

Wartość projektu: 157 938,10 zł

REKRUTACJA

Nabór do projektu „Lepiej z JaZDAM!” realizowany będzie w terminie 01.07.2021-17.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej są dostępne w biurze Projektu tj. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią oraz w formie elektronicznej do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • mailowo (w formie zeskanowano podpisanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy z uczestnikiem do biura trafi oryginał dokumentów) na adres biuro@jazdam.pl.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 17 września 2021 r. (włącznie) formularza zgłoszeniowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa wraz z formularzem danych uczestnika

Umowa z uczestnikiem

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin projektu

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
ul. Staszica 18,
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest do poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 20:00.

Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach projektu Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja do projektu „JaZDAMowy rozwój zawodowy mieszkańców powiatu nakielskiego”

O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2021 do 31.05.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

GRUPA DOCELOWA:

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 • osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (powiat nakielski),
 • osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
 • osobami, które nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023,
 • osobami pełnoletnimi, a więc takimi, które ukończyły 18 rok życia.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżki społecznej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej.
 2. Ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • doradztwo zawodowe,
  • kursy i szkolenia – związane z preferencjami i oczekiwaniami uczestników projektu.

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 15 osób niepracujących w wieku od 18 roku życia, zamieszkujących na terenie LSR dzięki udziałowi w zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie realizacji projektu.

EFEKTY:

Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników produktu zaplanowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, tj.

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 15;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 11;
 • wskaźnik efektywności społecznej – 6 osób;
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 4 osoby.

W rezultacie odbiorcami zaplanowanych działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej będzie 15 mieszkańców powiatu nakielskiego.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł.

Wartość projektu: 157 938,10 zł

REKRUTACJA

Nabór do projektu „JaZDAMowy rozwój zawodowy mieszkańców powiatu nakielskiego” realizowany będzie w terminie 01.07.2021-17.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej są dostępne w biurze Projektu tj. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią oraz w formie elektronicznej do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • mailowo (w formie zeskanowano podpisanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy z uczestnikiem do biura trafi oryginał dokumentów) na adres biuro@jazdam.pl.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 17 września 2021 r. (włącznie) formularza zgłoszeniowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa wraz z formularzem danych uczestnika

Umowa z uczestnikiem

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin projektu

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
ul. Staszica 18,
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest do poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00.

Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach projektu Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.