13 lat
doświadczenia

Rekrutacja do projektu „Wyższe kwalifikacje – większe perspektywy!”

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 15 osób, które:

 • spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie obszaru powiatu żnińskiego,
 • nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa do roku 2023,
 • posiadają status osoby niepracującej na dzień przystąpienia do projektu.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżki społecznej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • poradnictwo psychologiczne,
 2. Ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • Doradztwo zawodowe,
  • Warsztaty psychologiczne o tematyce zawodowej,
  • Kursy i szkolenia specjalistyczne/zawodowe.

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie LSR do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł.

REKRUTACJA:

Nabór do projektu „WYŻSZE kwalifikacje – WIĘKSZE perspektywy!” realizowany będzie w terminie 01.12.2020-28.02.2021 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 1. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 2. osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,
 3. osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
 4. osobami, które nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa do roku 2023.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej są dostępne w biurze Projektu tj. w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie oraz w formie elektronicznej do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • mailowo (w formie zeskanowano podpisanego dokumentu) na adres biuro@jazdam.pl.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 28 lutego 2020 r. (włącznie) formularz rekrutacyjny. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie
Smerzyn 62
89-210 Łabiszyn
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest do poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Czas na zmiany!”

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 18 osób, które:

 • spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie miasta Inowrocław,
 • uczestniczą/uczestniczyły w maksymalnie 1 projekcie objętym grantem dofinansowanym ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław,
 • posiadają status osoby niepracującej na dzień przystąpienia do projektu.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżki społecznej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
  • warsztaty kreowania wizerunku.
 2. Ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • Doradztwo zawodowe,
  • Kursy i szkolenia specjalistyczne/zawodowe.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie LSR do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł.

REKRUTACJA:

Nabór do projektu „Czas na zmiany!” realizowany będzie w terminie 01.12.2020-31.01.2021 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 18 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 1. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 2. osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław,
 3. osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
 4. osobami, które uczestniczą/uczestniczyły w maksymalnie 1 projekcie objętym grantem dofinansowanym ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej są dostępne w biurze Projektu tj. ul. Solankowa 23, 88-100 Inowrocław oraz w formie elektronicznej do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • mailowo (w formie zeskanowano podpisanego dokumentu) na adres biuro@jazdam.pl.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 31 stycznia 2021 r. (włącznie) formularz rekrutacyjny. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

ul. Solankowa 23,
88-100 Inowrocław
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest we wtorki w godzinach 16:00 – 18:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„JaZDAMowy Klub Młodzieżowy w Inowrocławiu”

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.07.2021 roku.

Zasady funkcjonowania klubu:

Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 6 miesięcy. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież, tj. w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja uczestników realizowana jest na obszarze miasta Inowrocław do 31 stycznia 2021 r. (włącznie). W przypadku niezgłoszenia się do projektu wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria dostępowe, planuje się uruchomienie naboru uzupełniającego.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze przy ul. Solankowej 23, 88-100 Inowrocław.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • bądź, pocztą tradycyjną na adres Smerzyn 88, 89-210 Łabiszyn.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Kryteria rekrutacji:

Kryteria dostępowe (obligatoryjne):

 1. dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w wieku szkolnym tj. od 6/7 lat do 18 lat (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i nauki), osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;
 2. zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR;
 3. uczestnictwo w maksymalnie 1 projekcie objętym grantem dofinansowanym ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław;

Kryteria premiujące:

 1. Wielokrotność wykluczenia społecznego (np. korzystanie z GOPS, niepełnosprawność). Za każdą spełnioną przesłankę dla os. zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem -1pkt.

Punkty sumują się. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o udziale w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 31 stycznia 2021 r. (włącznie). Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacji. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W odniesieniu do osób nieletnich dokumenty rekrutacyjne każdorazowo składane i podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

ul. Solankowa 23,
88-100 Inowrocław
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest we wtorki w godzinach 16:00 – 18:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.