13 lat
doświadczenia

Rekrutacja do projektu „Wyższe kwalifikacje – większe perspektywy!”

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 15 osób, które:

 • spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie obszaru powiatu żnińskiego,
 • nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa do roku 2023,
 • posiadają status osoby niepracującej na dzień przystąpienia do projektu.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżki społecznej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • poradnictwo psychologiczne,
 2. Ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • Doradztwo zawodowe,
  • Warsztaty psychologiczne o tematyce zawodowej,
  • Kursy i szkolenia specjalistyczne/zawodowe.

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie LSR do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł.

REKRUTACJA:

Nabór do projektu „WYŻSZE kwalifikacje – WIĘKSZE perspektywy!” realizowany będzie w terminie 01.12.2020-28.02.2021 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 1. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 2. osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,
 3. osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
 4. osobami, które nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa do roku 2023.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej są dostępne w biurze Projektu tj. w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie oraz w formie elektronicznej do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • mailowo (w formie zeskanowano podpisanego dokumentu) na adres biuro@jazdam.pl.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 28 lutego 2020 r. (włącznie) formularz rekrutacyjny. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie
Smerzyn 62
89-210 Łabiszyn
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest do poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„WYŻSZE kwalifikacje – WIĘKSZE możliwości!”

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2020 do 31.10.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 15 osób, które:

 • spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie obszaru powiatu żnińskiego,
 • nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa do roku 2023,
 • posiadają status osoby niepracującej na dzień przystąpienia do projektu.

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżki społecznej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • poradnictwo psychologiczne,
 2. Ścieżki zawodowej, w ramach której realizowane będą następujące instrumenty:
  • Doradztwo zawodowe,
  • Warsztaty psychologiczne o tematyce zawodowej,
  • Kursy i szkolenia specjalistyczne/zawodowe.

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie LSR do 31.10.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 150 000,00 zł.

REKRUTACJA:

Nabór do projektu „WYŻSZE kwalifikacje – WIĘKSZE możliwości!” realizowany będzie w terminie 01.11.2020-31.12.2020 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 1. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 2. osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,
 3. osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
 4. osobami, które nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa do roku 2023.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej są dostępne w biurze Projektu tj. w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie oraz w formie elektronicznej do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w biurze projektu;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • mailowo (w formie zeskanowano podpisanego dokumentu) na adres biuro@jazdam.pl.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 31 grudnia 2020 r. (włącznie) formularz rekrutacyjny. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W przypadku liczby zgłoszeń, przekraczającej liczbę dostępnych w projekcie miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie
Smerzyn 62
89-210 Łabiszyn
nr tel.: 609 401 401
adres e-mail: biuro@jazdam.pl
Biuro czynne jest do poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.